Мапа на загаденост

На мапата е претставен индекс за квалитет на воздух. Индексот за квалитет на воздух се користи за опис на квалитетот на воздухот со лесно разбирлива колор шема. Се заснова на средни часовни вредности на концентрациите на загадувачките супстанции и претставува секвупен индикатор за квалитетот на воздухот. Индексот ги зема во предвид концентрациите на сулфур диоксид (SO2), азот диоксид (NO2), суспендирани честички (PM10), фини честички (PM2,5), озон (O3) и јаглерод моноксид (CO). Вредносите се измерени од страна на airquality.moepp.gov.mk

Релативно чист (0-50) Умерено Чист (51-100) Нездрав за осетливи личности (101-150) Нездрав (151-200) Многу Нездрав (201-300) Опасно (300+)

Напомена: Измерените вредности се добиваат од надворешен сервис и WinixMk не одговара за нивната точност.