Политика за приватност

Заштита на личните податоци

Сите интернет активности на интернет продавницата http://www.winixmk.mk кореспондираат со европските закони (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC and Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) и локалните закони на земјите од Централна и Источна Европа. Собирањето на сите податоци од оваа интернет страна е во согласност со заштитата на личните податоци.

Прибирање и обработка на лични податоци

Лични податоци се информациите кои ве карактеризираат вас, на пр. Вашето име, Вашата адреса, било да е e-mail или поштенска. … не собира податоци од вас, освен ако не е за конкретна намена, на пр. кога нарачувате производ.

Употреба и чување на личните податоци

Интернет продавницата ќе ги употреби вашите лични податоци исклучиво за технички потреби за интернет страната, за да ви овозможи пристап до специфични информации или за општа комуникација со вас. Интернет продавницата ниту ќе ги продаде вашите лични податоци на трета страна, ниту било каде на пазарот. Вработените во https://www.winixmk.mk се обврзани да ја почитуваат доверливоста на вашите податоци.

Слобода на изборот

Вие самите ги контролирате информациите што ги давате на http://www.winixmk.mk. Во секој случај, ако одлучите да не ги оставите вашите податоци на https://www.winixmk.mk, Ве молиме имајте во предвид дека може да не ви бидат достапни некои делови од интернет страната.

Автоматски снимени податоци (не-лични податоци)

Интернет продавницата се грижи да ја овозможи безбедноста на вашите лични податоци. Вашите податоци се грижливо чувани од губење, уништување, фалсификување и неавторизиран пристап. Интернет продавницата им препорачува на сите родители и старатели да ги учат нивните деца на безбедно и одговорно ракување со личните податоци на интернет. Малолетниците не смеат да даваат лични податоци на http://www.winixmk.mk без дозвола од нивните родители или старатели.Интернет продавницата никогаш нема намерно да земе лични податоци од малолетници, или да ги употреби на некој начин, ниту да ги проследи на трета страна без дозвола.

Објава за промени

Доколку има некои промени во нашата заштита на личните податоци ќе бидат напишани во оваа изјава за заштита на личните податоци, почетната страна и на други места за кои сметаме дека се соодветни.

ПОЛИТИКА ЗА КОЛАЧИЊА (COOKIES)

Оваа Политика за колачиња (Cookies) се однесува единствено за заштитата на приватноста на личните податоци при посетата/регистрацијата на интернет страницата (во понатамошниот текст – страницата) и не се однесува за личните податоци што се собираат на други начини, ниту на Вашата посета на другите интернет страници до кои пристапувате преку нашата страница.

„Cookies“ се мали датотеки кои се внесуваат во компјутерот на посетителот од страна на web серверот. Сите информации кои се меморираат во рамките на „Cookies“ можат да се користат само за потребите на web услугата и тоа на начин кој нема да ја загрози Вашата приватност.

Називот “Cookies” ја означува технологијата која му овозможува на сајтот на winix.mk да зачува белези на информации во Вашиот интернет пребарувач. На овој начин на Вашиот пребарувач му се доделува идентификатор кој може да биде препознат само од сајтот на winixmk.mk.мк, се додека сте на сајтот, но истиот не Ве идентификува лично Вас.

“Cookies” му помага на winixmk.mk.мк во следење на Вашите потреби и навики, што ни овозможува да ја подобруваме понудата и услугата кон нашите корисници. Доколку не сакате да добивате колачиња од веб страната на winixmk.mk.мк или од било кој друг сајт, можете да ги наместите поставките на Вашиот пребарувач да Ве известува секогаш кога ќе примите колаче и на тој начин ќе имате можност да одлучите дали ќе го прифатите или не.

Одредени колачиња содржат лични податоци – на пример, со кликнување на “Запомни ме” кога ќе се најавите во делот од страницата користејќи корисничко име и лозинка, колачето ќе го зачува Вашето корисничко име. Повеќето колачињата нема да соберат информации кои го идентификуваат корисникот и наместо тоа ќе соберат повеќе општи информации.

winixmk.mk.мк нуди одредени услуги кои се достапни само преку употреба на колачињата.

Некои колачиња се од големо значење за работењето на системот. На пример, некои колачиња му овозможуваат на winixmk.mk.мк да се идентификуваат регистрираните корисници и да се обезбеди тие да можат да пристапат на услугите на winixmk.mk.мк и да помогне да се персонализира онлајн искуството на корисниците. Ако регистрираниот корисник одбере опција да се оневозможат овие колачиња, нема да биде во можност да пристапи до сите содржини на системот. Овие колачиња имаат трајност се додека сте логирани на нашата веб страна, во делот каде се пристапува со употребата на корисничкото име и лозинка.

Други колачиња пак се користат за да се овозможи да запаметиме параметри на некои корисници, како: поздравување на корисникот, место/град од каде корисникот се логирал, дадени коментари или оценки.

Трета група на колачиња можат да се користат за анализа како корисниците го користат системот, како и да се следат перформансите на системот. Ова ни овозможува да Ви обезбедиме висок квалитет на услугата, како и специфична понуда наменета токму за Вас. На пример, овие колачиња може да се користат за да следиме кои страници се најпопуларни или да утврдиме зошто на некои страници се добива порака за грешка. Овие колачиња, исто така, може да се користат за да се потенцираат производи или услуги кои се од интерес за Вас, врз основа на Вашето користење на системот.

Другите компании немаат пристап до cookies на winixmk.mk.мк. winixmk.mk.мк нема пристап до cookies кои може да бидат поставени на Вашиот компјутер од рекламните мрежи на други компании.

Какви колачиња користиме ние?

Колачиња за сесија“Session Cookies” – Постојат само во текот на една он-лајн сесија. Тие исчезнуваат од вашиот уред кога ќе го затворите вашиот интернет пребарувач.

Трајни колачиња – Овие колачиња се зачувуваат на Вашиот компјутер одреден временски период (обично една година или подолго) и не се бришат кога ќе се затвори прелистувачот. Трајните колачиња се користат за да Ве идентификуваат од една до друга сесија на прелистување, како на пример, за складирање на Вашите поставки, за да се запомнат за следната посета.

Надворешни колачиња – Колачиња до кои winixmk.mk.мк нема пристап, туку ги користат други компании:

 • Google колачиња кои се користат за анализа кои делови од сајтот се најпопуларни и кои делови се најмногу и најмалку гледани, и за добивање на демографски информации за кориснитите на сајтот
 • Facebook колачиња кои се користат за употреба на сервисите од Facebook со кои што е поврзана веб страницата на winixmk.mk.мк.

Информации за GDPR

Информации за Општата ЕУ регулатива за заштита на лични податоци (GDPR)

Вовед

Овие информации се однесуваат на правата на државјаните на земјите членки на Европската Унија во врска со обработката на лични податоци од страна на winixmk.mk.мк во согласност со Законот за заштита на личните податoци и одредбите на Општата регулатива за заштита на лични податоци (GDPR).

Информациите на клиентите се собираат, чуваат и обработуваат исклучиво со цел за регистрација на корисникот, како и обезбедување на други поврзани услуги, кои клиентите ги бараат и очекуваат од winixmk.mk.мк согласно дејноста на winixmk.mk.мк, како и за целите на исполнување на законските обврски.

winixmk.mk.мк го почитува правото на приватност на клиентите и сака клиентите да бидат свесни за своите права при обработката на нивните лични податоци.

Kонтролор и контакт за лични податоци

winixmk.mk.мк, контакт info@winix.mk

Личните податоци кои ги обработува winixmk.mk.мк и изворите од кои се добиваат

winixmk.mk.мк ги обработува личните податоци, а без кои не може да се врши зачленување, кои ги добива од клиентите при склучувањето и во текот на траењето на деловниот однос.

Личните податоци вклучуваат, но не се ограничуваат на име, презиме, адреса, податоци за контакт – телефонски број, e-mail адреса.

При обработка може да се користат и податоци од извршени услуги (налози за уплата) и други податоци кои се вбројуваат во овие категории.

Цели и правен основ за обработка на лични податоци во winixmk.mk.мк

winixmk.mk.мк врши обработка на личните податоци заради исполнување договорни обврски, за цели на легитимни интереси, врз основа на законски обврски или јавен интерес, како и врз основа на дадена согласност на клиентот.

Исполнување на договорни обврски

Обработката на лични податоци се врши со цел овозможување на користење на производите и услугите на winixmk.mk.мк, односно за склучување и исполнување на склучени договори за користење на платформата. Обработката на лични податоци првенствено се врши во врска со одреден производ (на пр. користење на платформата), а целите може да вклучуваат и обезбедување совети, услуги во врска со производите на winixmk.mk.мк.

Легитимни интереси

Законски обврски или јавен интерес

winixmk.mk.мк обработува лични податоци согласно законски обврски (согласно барањата на GDPR, Законот за заштита на личните податоци, Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, Законот за облигационите односи и други закони.

Согласност на клиентот

winixmk.mk.мк не прибира лични податоци и не користи лични податици за маркетинг. Едиснтвено кориситиме лични податоци кога вршиме достава на нарачки. По извршената достава личните податоци како адреса, телефон и друго се бришат од системот. Фактурите кои соджат лични податоци како име, законски мора да се чуваат 10 години.

Корисници на лични податоци

Пристап до лични податоци имаат вработените во организационите единици во winixmk.mk.мк на кои им се неопходни податоците заради исполнување на договорните и законските обврски, или кои имаат легитимен интерес. winixmk.mk.мк може да дава информации за клиентите само ако тоа претставува законска обврска или доколку клиентот има дадено изречна согласност за тоа. Согласно ова, корисници на лични податоци може да бидат:

 • државни органи, субјекти кои вршат јавни овластувања и институции доколку постои законска обврска

Личните податоци на давателите на услуги можат да бидат доставени само врз основа на договор склучен со давателот на услуги и претходна проверка дека ги исполнува условите за законска обработка на лични податоци. Во врска со доставување податоци кон корисници, winixmk.mk.мк се грижи за доверливоста и обврската за чување на деловна тајна.

Рокови на чување лични податоци во winixmk.mk.мк

winixmk.mk.мк обработува и чува лични податоци онолку колку што е потребно за исполнување на договорните и законските обврски.

Временските рокови специфицирани во овие закони и регулативи за чување евиденција и/или документација можат да бидат од пет до десет години по завршување на деловниот однос со клиентот. Доколку законската регулатива наложува и подолго чување на податоците, winixmk.mk.мк постапува и чува податоци и подолго од 10 години, согласно законските барања. Личните информации кои се собираат врз основа на изречна согласност на клиентот се обработуваат за целите за кои е дадена согласноста и треба да се чуваат до повлекување на согласноста.

Доколку winixmk.mk.мк обработува лични податоци за статистички цели по истекот на рокот за нивно чување, истите (трајно) ги анонимизира на начин на кој субјектот не може да биде идентификува.

Права на субјектите за заштита на личните податоци

Според GDPR, права за заштита на лични податоци се:

 • право на пристап до лични податоци (член 15, GDPR),
 • право на исправка (член 16, GDPR),
 • право на бришење (член 17, GDPR),
 • право на ограничување на обработката (член 18, GDPR),
 • право на преносливост (член 20, GDPR) ,
 • право на приговор (член 21, GDPR) и
 • право да не биде предмет на одлука заснована единствено на автоматизирана обработка, вклучувајќи профилирање (член 22, GDPR).

Независно од тоа кое право субјектот сака да го искористи, истиот може да достави писмено барање и тоа:

 • Писмено барање преку E-Majl на info@winixmk.mk

Користење на автоматско одлучување / профилирање

winixmk.mk.мк не користи автоматизирано донесување на одлуки, согласно член 22 од GDPR, за воспоставување и спроведување деловен однос.

Право за приговор

Клиентот има право на приговор, во кое било време, во врска со обработката на неговите лични податоци, а согласно член 21 од Регулативата за заштита на лични податоци (GDPR), кое се базира на обработка на податоци во јавен интерес и обработка на податоци врз основа на легитимни интереси. Oва исто така важи и за секое профилирање врз основа на оваа одредба во рамките на значењето на дефиницијата „профилирање“ член 4 точка 4 од GDPR, кое winixmk.mk.мк го користи за можност за развој на нови производи, како и за рекламни цели. Во случај на приговор, winixmk.mk.мк нема да продолжи со обработката на личните податоци освен ако постои законски или легитимен интерес за обработка на личните податоци кој ги надминува правата за заштита на личните податоци.

winixmk.mk.мк не ги кориси лични податоци за маркетинг во никој случај. Ние на никој начин не ги објавуваме личните податоци и не ги споделуваме со никој.

Офицер за заштита на лични податоци: Дарко Петрески
Адреса: Бул. Јане Сандански 25-1/2
Телефон: 072 21 31 51
E-Мајл: info@winixmk.mk