Филтер за Winix U450/P450 (F, WRF45CHC)

winix filter

Сет од филтри спакувани во пластична касета. Сетот се состои од префилтер третиран со антибактериска CleanCel технологија. ХЕПА филтер со ефикасност од 99,97%. Премиум филтер со густ активен јаглен во гранули (AOC, advanced odor control).

Сетот на филтри/касетата се менува на 1 година доколку уредот работел цела година и нормална заганеност.

Според упатството на производителот, филтрите можат да се перат со топла вода, но ние препорачуваме само префилтерот да се пере. Поради бигорот и другите нечистотии во водата, на хепа филтерот и филтерот со активен јаглен може да им се намали ефикасноста или да се запушат и winixmk не одговара во тој случај! Доколку сте решени да ги перете, тогаш користете дестилирана вода. Потоа филтрите треба да се сушат од 24-48 часа во завиност од условите.

Иако филтрите можат да се перат, бројот на перењата е огрничен на 3 на секои 3 месеци. По истекот на една година филтрите не се перат и треба да се заменат со нови.

Он-Лајн нарачките се наплатуваат по банкарски пат со картичка и за нив се издава фактура
(Закон за регистрирање на готовински плаќања, член 2)