Филтер “H” (ZeroS, 2020EU)

winix filter

Филтер “H” за моделите Winix ZeroS i 2020EU. Сет од филтри, вистински хепа филтер со ефикасност од 99,97% за елиминирање на честички поголеми од 0,003 микрометри вклучувајќи полен, прав, првут од домашни миленици, чад од цигари и др. и активен јаглен во гранули кој редуцира отровни гасови и разни хемикалии.

Времето на промена на филтрите е од 6-12 месеци во зависност од условите на користење

Он-Лајн нарачките се наплатуваат по банкарски пат со картичка и за нив се издава фактура
(Закон за регистрирање на готовински плаќања, член 2)